top of page

Privacybeleid 

ExamAthlete International B.V. (hierna: “Examenatleet”, “wij”, “ons” of “we”), gevestigd aan Zeeburgerkade 946 1019VK te Amsterdam, Nederland, en met KVK nummer 90973836, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die verwerkt worden bij het gebruik van de Examenatleet app en op de Examenatleet website.

 

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop Examenatleet persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van onze applicatie (“App”) en website www.examenatleet.nl ("Website"). Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw privacy respecteren en beschermen als gebruiker van onze App en/of Website en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Deze privacy verklaring moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van Examenatleet die te raadplegen zijn op de APP en de Website.

 

Wij zullen jouw privacy en je persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die zich registeren op de APP. Indien je een account aanmaakt dien je te bevestigen dat je deze privacy verklaring hebt ontvangen en doorgenomen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerkingen hierin omschreven, mag je de APP niet verder gebruiken en kunnen wij de diensten niet leveren.

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Mocht het nieuwe privacy beleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Examenatleet kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.

 

Nog geen 16 jaar oud?

Onze App en Website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je nog geen 16 jaar bent dan heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijk voogd om onze App en of Website te gebruiken. De app is niet gericht op kinderen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Examenatleet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze App en/of Website, contactformulier en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

 • Inloggegevens;

 • IP-adres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze Website of App aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Gegevens over je activiteiten en instellingen op de App en/of de Website;

 • Push notificaties instellingen;

 • Informatie over je mobile apparaat, zoals model, merk, versie, operatingsysteem, instellingen, provider, browser type en IP adres of proxy server;

 • Bestel- en betalingsinformatie, die nodig zijn om een aankoop te doen. Let wel alle betalingsdata is opgeslagen bij Google Pay en Apple Pay. Je kunt de privacy policy van deze bedrijven hier vinden op Google Privacy Policy en Apple Privacy Policy.

 

Alle informatiegegevens die je aan ons verstrekt dient juist, compleet en volledig te zijn en indien deze informatie veranderd is dien je ons van deze veranderingen te informeren.

Waarom verzamelen we deze informatie?

Examenatleet gebruikt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Om ervoor te zorgen dat je een account kunt aanmaken en optimaal gebruik kunt maken van onze diensten;

 • Om betalingen te kunnen afhandelen;

 • Om je de nieuwsbrief met persoonlijke aanbevelingen te kunnen toesturen en op de hoogte te houden van onze diensten en/of producten(dit kun je altijd uitschakelen);

 • Voor het versturen van (promotie) mailingen (deze kun je altijd uitschakelen);

 • Voor het onderhouden van klantcontact en te communiceren over de ervaringen van de app;

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Om onze dienstverlening te verbeteren;

 • Voor intern beheer, statistische doeleinden en administratie;

 • Voor de afhandeling van klachten en geschillen;

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Google Analytics-advertentiefuncties

De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesse rapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor remarketing doeleinden. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Je kunt je afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kun je jezelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Examenatleet heeft hier geen invloed op. Examenatleet heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.

 

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen enkel voor direct marketing-doeleinden gebruikt worden indien je ons daar de toestemming voor hebt gegeven in de APP. Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

 
Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Examenatleet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren die in deze privacy verklaring worden beschreven, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens uit onze systemen.
 

Met wie delen wij persoonsgegevens met derden?

Examenatleet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. Wij zullen je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in deze privacy verklaring of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat je persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan ons diensten leveren. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, betalingssystemen en afhandelaars, Cloud providers of statistiekbeheerders. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in deze privacy verklaring.

In het geval van een overname, fusie, verkoop of financiering is het mogelijk dat je persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen. We zullen je dit vooraf informeren.

Aanmelding via derden

Wanneer je je via een aanmeldservice (bijvoorbeeld Facebook, Gmail, Apple, etc.) aanmeldt dan zullen we persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het privacy beleid van de aanmeldservice. In dit kader verwerken we enkel persoonsgegevens waarvan je bij de desbetreffende aanmeldingsdienst hebt aangegeven dat die gedeeld mogen worden. Door je instellingen bij de betreffende provider te wijzigingen bepaal je zelf welke persoonsgegevens deze provider met ons deelt.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben naar ons beste vermogen passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen en tegen gebruik in strijd met de privacyregels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons email contact formulier

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Examenatleet gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Uitoefening van rechten

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Examenatleet en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid, wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 • Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@examenatleet.nl of per post naar Examenatleet, Zeeburgerkade 946, 1019VK te Amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 • Examenatleet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Vragen en contact

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, bovengenoemde rechten of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen via het contactformulier op onze website.

Versie:18 januari 2024

bottom of page