top of page

Algemene voorwaarden

Deze Examenatleet app word je aangeboden door ExamAthlete international B.V. ExamAthlete international B.V. (hierna: “wij”, “ons” of “Examenatleet”) is de ontwikkelaar en aanbieder van de app Examenatleet waarin onder andere (geleide) meditaties, ademhalingsoefeningen, artikelen, journalingen oefeningen en andere audiovisuele content ter beschikking worden gesteld. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn wanneer jij de Examenatleet app gebruikt. Het gebruik van de app start op het moment dat je de app installeert.
Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat je de app gebruikt. Als je niet akkoord gaat met een van de bepalingen van deze voorwaarden, gebruik de app dan niet. Download en installeer altijd de laatste versie voor een optimale werking van de app.

Inhoud
 

1. Definities

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

3. Het aanmaken van een account 

4. Uitvoering van de overeenkomst

5. Prijzen.

6. Betaling

7. Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging abonnement

8. Aansprakelijkheid

9. Disclaimer

10. Intellectuele eigendomsrechten

11. Privacybeleid

12. Wijziging algemene voorwaarden

13. Feedback en suggesties voor verbetering

14. Overige bepalingen

15. Contact

 

1. Definities
 

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Examenatleet: ExamAthlete International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, en met KVK nummer 90973836. Website: de website van Examenatleet https://www.examenatleet.nl/

 • App: een mobiele app die wordt aangeboden door Examenatleet, inclusief alle inhoud en functionaliteiten, en die door de klant gebruikt wordt of die de klant wil gaan gebruiken. 

 • Abonnement: een abonnement dat toegang geeft tot het bij dat abonnement omschreven deel van inhoud die via de App wordt ontsloten.

 • Klant: degene met wie Examenatleet een overeenkomst is aangegaan.

 • Partijen: Examenatleet en Klant samen.
   

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, diensten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Examenatleet.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 4. Als de klant niet volledig en onherroepelijk akkoord wenst te gaan met deze gebruikersvoorwaarden, mag deze de App niet installeren en/of gebruiken.

 5. Deze gebruiks- en aankoopvoorwaarden (de "voorwaarden") zijn van toepassing op iedere willekeurige bezoeker van de website en gebruiker en klant van de App.
   

3. Het aanmaken van een account 
 
 1. Examenatleet gaat er van uit dat de klant bij de installatie van de App 

 2. Gebruik maakt van apparatuur waarvan de klant de rechten heeft om daarop software te kunnen plaatsen; en 
  -  Gebruik maakt van een account waarvan de klant alle noodzakelijk account gegevens beheert; 
  -  Indien de klant jonger dan 16 jaar is toestemming heeft van de ouders of voogd. 

 3. Iedere individuele gebruiker (klant) mag slechts één account aanmaken. De klant mag de App alleen zelf gebruiken en niemand anders door middel van de klant zijn account gebruik laten maken van de App. 

 4. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit

 5. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Examenatleet

 6. Examenatleet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 7. De klant gaat ermee akkoord om zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en deze op geen enkele manier openbaar te maken. Voor het opslaan, gebruiken en verzenden van de gebruikersnaam en wachtwoord is de klant zelf verantwoordelijk. Examenatleet is niet aansprakelijk voor misbruik van de klant zijn gebruikersnaam of wachtwoord. Examenatleet mag er van uitgaan dat de klant de gebruiker is die zich aanmeldt met de klant zijn identificatiemiddelen.

 8. Examenatleet kan het aantal apparaten waarop de klant zijn account kunt gebruiken, beperken. Indien de klant met zijn account inlogt op meer dan dat aantal apparaten, dan zal deze op andere apparaten automatisch worden uitgelogd. 

 9. Het is niet toegestaan een account aan iemand anders over te dragen zonder vooraf onze schriftelijke toestemming te hebben verkregen en de klant mag zich niet voordoen als iemand anders of proberen zich voor te doen als iemand anders. Met andere woorden: de klant zal niet op andere wijze een account aanmaken voor de App, dan door zijn eigen gegevens in te vullen. 

 10. Het is niet toegestaan om de App of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de App te belemmeren of te verstoren, zoals bijvoorbeeld door virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code. 

 11. Het is niet toegestaan om toegang tot de App of andere diensten te verkrijgen via geautomatiseerde niet-menselijke services of technieken zoals een bot, script, etc.

 12. Examenatleet is niet verantwoordelijk voor de apparatuur die de klant voor de App gebruikt en ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van internet. 
   

4. Uitvoering van de overeenkomst
 
 1. Examenatleet streeft er ten alle tijden naar om 24 uur per dag en 7 dagen per week de App aan te bieden. Examenatleet kan de klant echter geen garantie daarvoor geven.

 2. Hoewel Examenatleet ernaar streeft om je de best mogelijke dienstverlening te bieden, beloven we niet dat de diensten altijd beschikbaar zullen zijn en zullen voldoen aan jouw behoeften, verwachtingen en kosten; we kunnen niet garanderen dat de diensten vlekkeloos zullen verlopen.

 3. Wanneer er een fout of bug in de software van de App zit zal Examenatleet dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verhelpen. Als er een fout optreedt in de dienstverlening, moet je deze melden aan Examenatleet. Je kunt dit doen via het contactformulier op de website van Examenatleet.

 4. Examenatleet is niet aansprakelijk voor als de diensten gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.

 5. Examenatleet mag haar servers tijdelijk uitzetten. Bijvoorbeeld voor onderhoud of voor het installeren van upgrades of updates. Daardoor kun je dan de App niet downloaden en niet of maar beperkt gebruiken. Examenatleet zal haar uiterste best doen om eventueel gebruikersongemak te beperken. Examenatleet kan echter niet garanderen dat dat altijd zal lukken. 

 6. Examenatleet behoudt zich het recht voor om de App te wijzigen en dus ook om bepaalde eigenschappen, inhoud en functionaliteiten van de App te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. 
   

5. Prijzen
 
 1. Alle prijzen die Examenatleet hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en andere verplichte belastingen of heffingen tenzij anders aangegeven.

 2. Alle prijzen op die Examenatleet hanteert voor zijn producten, abonnementen of diensten op zijn website en App of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Examenatleet te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden vooraf aangekondigd.

 3. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 2, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 4. Examenatleet heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Examenatleet prijsaanpassingen meedelen aan de klant. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Examenatleet op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met deze prijsverhoging.
   

6. Betaling
 
 1. Klanten van de Examenatleet App kunnen in-app aankopen doen via de App Store (voor iOS-gebruikers) en Google Play (voor Android-gebruikers).

 2. Betalingen voor in-app aankopen worden afgehandeld volgens de betalingsvoorwaarden en het beleid van de respectievelijke app-winkels, namelijk de App Store en Google Play.

 3. Examenatleet kan aanvullende betaalmethoden voor in-app aankopen aanbieden. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot deze betaalmethoden worden duidelijk vermeld in de App of op de website op het moment van aankoop.

 4. Examenatleet heeft geen toegang tot de financiële gegevens van Gebruikers die betalingen doen via de App Store of Google Play. Alle financiële transacties en persoonlijke gegevens worden beheerd door de app-winkels en zijn onderhevig aan hun privacy- en beveiligingsmaatregelen.

 5. In geval van een geschil met betrekking tot een in-app aankoop, dient de Gebruiker contact op te nemen met de betreffende app-winkel (App Store of Google Play) voor verdere ondersteuning en assistentie.

 6. Alle datakosten die de klant maakt voor en door het gebruik van de App zijn voor de klant zijn eigen rekening.

 7. Door Examenatleet uitgegeven waardebonnen, vouchers, of andere korting codes zijn nooit inwisselbaar voor geld. Eventuele kortingen kunnen alleen worde toegepast voor de aanschaf van een Abonnement.

 8. Als de klant niet op tijd betaalt of als Examenatleet het verschuldigde bedrag niet kan incasseren, mag Examenatleet de klant de toegang tot de App of een deel daarvan (tijdelijk) ontzeggen.
   

7. Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging abonnement
 
 1. Een abonnement dat voor een maand of jaar is afgesloten, wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement voortijdig is stopgezet zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Het 5 jaar abonnement voor je studententijd (“Student Lifetime") loopt af op de einddatum en wordt niet stilzwijgend verlengd. 

 2. De klant kan op ieder moment het abonnement stopzetten. 

 3. Je kunt je Abonnement stopzetten via je account in de App of via de App Store of Google Play store. Je kunt ook als dit niet lukt een email sturen naar contact@examenatleet.nl.

 4. Indien de klant het abonnement stopzet en vroegtijdig opzegt of wanneer Examenatleet de klant zijn toegang tot de App opschort in geval van feitelijk of vermoedelijk onjuist gebruik gaat de klant ermee akkoord dat Examenatleet niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn en dat Examenatleet geen enkel bedrag dat door de klant reeds betaald is zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit geldt voor abonnementen aangeboden door Examenatleet.

 5. Als de klant een “Lifetime” abonnement koopt geldt dit abonnement enkel voor de “Lifetime” van de Examenatleet app. Dit kan een kortere looptijd zijn dan de rest van de klant zijn leven. Het “Lifetime” abonnement is slechts voor het gebruik van de App door de klant zelf en niet meerdere gebruikers. Dit abonnement mag niet overgedragen, verkocht of verhuurd worden. Het is mogelijk dat in de toekomst Examenatleet diensten, producten of functionaliteiten gaan aanbieden die niet dienst uit maken van het “Lifetime” abonnement. Als Examenatleet veranderingen in de App doorvoert die het voor de klant onmogelijk maakt om bepaalde functionaliteiten te kunnen gebruiken, die wel beschikbaar voor gebruik waren bij de aankoop van het abonnement heeft de klant het recht om het abonnement te beëindigen en recht op een terugbetaling na rato die redelijk is. 

 6. Het “5 jaar abonnement voor je studententijd (“Student Lifetime”) geldt enkel voor 5 jaar. Dit kan een kortere looptijd zijn dan de studietijd van de klant. Als studietijd van de klant korter duurt dan 5 jaar of wanneer deze stopt met studeren heeft dit geen effect op het abonnement. De klant heeft dan geen recht om het abonnement vroegtijdig te beëindigen. Dit abonnement is enkel voor het gebruik van de App door de klant zelf en niet meerdere gebruikers. Dit abonnement mag niet overgedragen, verkocht of verhuurd worden. Het is mogelijk dat in de toekomst Examenatleet diensten, producten of functionaliteiten gaan aanbieden die niet dienst uit maken van het 5 jaar “Student Lifetime” abonnement. Als Examenatleet veranderingen in de App doorvoert die het voor de klant onmogelijk maakt om bepaalde functionaliteiten te kunnen gebruiken, die wel beschikbaar voor gebruik waren bij de aankoop van het abonnement heeft de klant het recht om het abonnement te beëindigen en recht op een terugbetaling na rato die redelijk is. 
   

8. Aansprakelijkheid
 
 1. Examenatleet streeft naar een correcte werking van de App, maar biedt geen garantie voor foutloze of ononderbroken dienstverlening.

 2. Examenatleet is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de App door de klant of de uitgifte en verspreiding van de App.

 3. Examenatleet aanvaard geen aansprakelijkheid als de informatie in de App niet helemaal juist of actueel is. Of als de applicatie niet voldoet aan de klant zijn verwachting. 

 4. Examenatleet is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 5. De klant gebruikt de App volledig op eigen risico.

 6. Examenatleet is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 7. De klant stem er mee in om Examenatleet en haar directeuren, functionarissen, leden, investeerders, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren, schadeloos te stellen en te ondersteunen tegen elke claim, aansprakelijkheidsclaim, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit je gebruik van de diensten, door je publicatie of verzending van berichten, inhoud, informatie, software of andere communicatie via onze diensten, of door je overtreding van de wet of van deze voorwaarden.

 8. In alle gevallen waarin Examenatleet aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat de Klant effectief betaalde voor de App. In het geval de klant periodiek voor het gebruik van de App betaalt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de betaalde vergoeding voor de periode waarin de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle aansprakelijkheid van Examenatleet, ongeacht de oorsprong daarvan.

 9. Examenatleet heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht, om de App te updaten, upgraden of aan te passen of data of informatie die is opgeslagen in de App te veranderen of te verwijderen. 

 10. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, of in een App zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 11. Wanneer de klant niet aan de verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden voldoet en dit tot schade leidt voor Examenatleet, dan verplicht de klant zich alle schade aan Examenatleet te vergoeden.

 12. Wanneer de klant schade in verband met het tekortschieten van Examenatleet wil claimen dien deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de ontdekking daarvan dit te melden. Artikel 6:89 BW is onverkort van toepassing. 
   

9. Disclaimer
 
 1. De App is niet bedoeld als vervanging van een consult, therapie of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Heb je vragen of twijfel je over jouw gezondheid, behandeling of medicijnen? Dan adviseren wij je altijd contact op te nemen met jouw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

 2. Alle gebruikers met ernstige medische of psychische problemen of die medisch advies nodig hebben, moeten vooraf aan het gebruik van de app hun arts raadplegen. Examenatleet is geen medische instelling en geeft geen medisch advies. 

 3. Alle informatie en adviezen in de App en op de website worden uitsluitend verstrekt ter algemene informatie. Deze zijn niet bedoeld als hulpmiddel en niet voor vervanging van professioneel medisch advies of professionele zorgverlening.

 4. Het gebruik van de App is volledig op eigen risico. Examenatleet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke actie dan ook die wordt ondernomen naar aanleiding van of na het lezen of horen van ons advies en inhoud, of na het gebruik van onze diensten. Examenatleet geeft voor zover wettelijk toegestaan, geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of relevantie (voor welk doel dan ook) van enige kennisgeving of informatie die in het kader van de diensten wordt gepubliceerd.

 5. Hoewel er veel studies bestaan die stellen dat meditatie en mindfulness, ademhalingsoefeningen en journaling oefeningen kunnen helpen bij het preventie- en herstelproces voor een breed scala aan ziekten, evenals bij het omgaan met (examen)stress, slecht slapen, mentale weerbaarheid, verkracht, focussen en concentreren en een aantal prestatie- en relationele problemen kan Examenatleet niet garanderen dat dit het ook geval zal zijn bij het gebruik door de klant van de App en diensten.
   

10. Intellectuele eigendomsrechten
 
 1. Klant stemt ermee in dat deze App van Examenatleet is. Deze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zoals auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Examenatleet de klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze applicatie te gebruiken. De App wordt dus niet aan de klant verkocht of overgedragen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan voor de klant om programma’s, content of onderdelen van de App te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of andere doeleinden, zoals commerciële, te gebruiken dan in deze gebruiksvoorwaarden aangegeven. Dit recht van gebruik is beperkt tot de rechten van intellectuele eigendom van Examenatleet in de App en omvat geen andere rechten.

 3. Elk professioneel of commercieel gebruik van de site, App en diensten is ten strengste verboden. Audio- of video-inhoud die toegankelijk is vanaf de site, App en diensten die niet expliciet zijn aangegeven als te downloaden, mogen niet door je worden gedownload of gekopieerd.

 4. Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de klant te verlenen. Het gebruik dat de klant mag maken van deze applicatie is beperkt tot dat wat in deze gebruiksvoorwaarden staat.

 5. De klant verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Examenatleet of derden. De klant erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

 6. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 7. De naam "Examenatleet", “ExamAthlete” en het "Examenatleet"-logo zijn in het bijzonder beschermde handelsmerken van ExamAthleet International B.V.
   

11. Privacybeleid
 
 1. Examenatleet hecht grote waarde aan de privacy van de klant. Examenatleet streeft er naar om de privacy van de klant en alle andere gebruikers veilig te stellen en zorgvuldig te behandelen. De klant is en blijft ten alle tijden eigenaar van zijn persoongegevens. In het Privacybeleid statement van Examenatleet, dat te zien is in de App en op de website van Examenatleet, kun je lezen hoe Examenatleet met jouw persoonsgegevens omgaat. 
   

12. Wijziging algemene voorwaarden
 
 1. Examenatleet is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Examenatleet zoveel mogelijk vooraf aan de klant informeren.

 4. Partijen zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


13. Feedback en suggesties voor verbetering 
 
 1. Als de klant ideeën, suggesties of andere feedback verstrekt aan Examenatleet over Examenatleet of de diensten is deze feedback niet vertrouwelijk en kan deze door Examenatleet zonder beperking en zonder vergoeding aan de klant worden gebruikt. 
   

14. Overige bepalingen
 
 1. De klant mag zijn verplichtingen die uit deze gebruikersvoorwaarden voortvloeien niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Examenatleet.

 2. Examenatleet mag de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met de klant voortvloeien overdragen aan een derde. In het geval Examenatleet dat doet, mag de klant de overeenkomst met Examenatleet beëindigen als die overdracht is aan een persoon of entiteit losstaand van Examenatleet. 

 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Examenatleet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 4. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de Klant.

 5. Ingeval van geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van waar Examenatleet is gevestigd en kantoor houdt bevoegd.

 

15. Contact

 1. Wanneer je vragen hebt over de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden, een klacht heeft, een fout of bug in de App heeft ontdekt of suggesties voor verbetering neem dan contact op met onze klantenservice via onderstaande gegevens:

  E-mail: via het contact formulier op deze website of in de App.
  Correspondentieadres: Zeeburgerkade 946, 1019 VK, Amsterdam.

Versie: 18 januari 2024
 

bottom of page